БАКП и предстоящото влизане в сила на Регламент (ЕС) № 536/2014

Уважаеми членове, 

 

Получихме запитвания от наши членове какво се планира от БАКП с оглед на предстоящото влизане в сила на Регламент (ЕС) № 536/2014. 

УС на БАКП се стреми своевременно да информира членовете на Асоциацията относно последните новини във връзка с Регламента, включително като публикува информация относно обучения и семинари. В същото време следва да се посочи, че БАКП не е държавен орган и няма компетентност да приема нормативни актове, нито предоставено правомощие за задължаваща законодателна инициатива. Компетентният държавен орган относно приемането и изменението на законовите нормативни актове е Народното събрание, а относно подзаконовите нормативни актове с национално значение – Министерският съвет и ресорните министри, като в случая това е министърът на здравеопазването. БАКП няма статута на представителна синдикална организация, нито на представителна организация на работниците и служителите. Поради това държавните органи не са длъжни да канят БАКП при обсъждането на планирани нормативни актове във формата на тристранно сътрудничество. 

След избирането си настоящият Управителен съвет на БАКП установи контакт с Министерството на здравеопазването, вследствие на което със заповед на министъра на здравеопазването в началото на 2020 г. бе създадена специална работна група относно подготовката на страната ни във връзка с Регламента. Работната група проведе няколко срещи, включително и след обявяването на извънредната епидемична обстановка. Една от взетите мерки бе администрацията да започне да подготвя свои експерти, които да имат достъп и да могат да работят с новите системи по Регламента. УС на БАКП се интересува и от напредъка по приемането на наредбата по чл. 85 от ЗЛПХМ, като изпрати и съответно запитване за това към администрацията на МЗ. Също така УС на БАКП отправи официално искане към служебния министър на здравеопазването срещите на работната група да бъдат възобновени. 

С уважение, 

Управителният съвет на БАКП