Нова заповед работна група КИ

Уважаеми колеги,

приложено публикуваме Заповед № РД-02-143/24.09.2021 г. на министъра на здравеопазването за създаване на работна група, която в срок до 30.11.2021 г. да обсъди и предприеме необходимите мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО.

Към момента има разработен проект на наредба по чл. 85 по ЗЛПХМ, който предстои да се разпрати до всички членове на работната група. Относно начина на провеждане на заседанията също ще бъдете уведомени допълнително.

Текста на заповедта може да прочетете тук.

С уважение,
Екипът на БАКП