Покана за Общо събрание на БАКП, 2023 г

Покана за Общо събрание на БАКП, 2023 г

Уважаеми членове на БАКП,

Управителният съвет на сдружение Българска асоциация по клинични проучвания (БАКП) Ви уведомява, че на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ взе решение да бъде свикано Общо събрание на сдружението, което ще бъде проведено на 9 юни 2023 г. в 13:00 ч. в гр. София, бул. „Тотлебен“ № 8, „Астория Гранд Хотел“, Бална зала „Опера“, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БАКП за 2022 г.

2. Финансов отчет на БАКП за 2022 г..

4. Приемане на бюджета на БАКП за 2023 г.

5. Планиране на дейността на БАКП 2023 г..

8. Разни.

Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание. Регистрацията ще започне от 12:30 ч. Началото на общото събрание е 13:00 ч. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден в 14:00 ч., независимо от броя на присъстващите членове, на същото място и при същия дневен ред. 

С уважение,

Д-р Спаска Парушева

Председател на УС на БАКП!