Членове

Членовете са (и могат да бъдат) физически или юридически лица, работещи в сферата на клиничните изпитвания, изследователи, лечебни заведения и други лица, заети с клинични проучвания.

Права на членовете:

 • да участват в управлението на сдружението;
 • да избират и да бъдат избирани в органите на сдружението;
 • да бъдат информирани за дейността на сдружението и за състоянието на отчетността;
 • да получават становища по казуси от своята работа;
 • да получават съвети относно работата с ИАЛ или ЕККИ;
 • да участвате в работните групи на асоциацията;
 • други права съгласно закона, този устав или решенията на Общото събрание на сдружението;


Задължения на членовете:

 • да плащат членски внос;
 • да внасят имуществени и други вноски, когато това е предвидено в устава;
 • да пазят доброто име на сдружението, да пропагандират целите и дейността му и да го подпомагат според възможностите си;
 • да пазят доброто си име, да не нарушават законите и общоприетите правила;
 • да спазват правилата на етичния кодекс на сдружението и на добрата клинична практика;