Общо събрание

Върховен орган на сдружението е Общото събрание. То се състои от всички членове на сдружението.
Основните функции на Общото събрание са:

 • изменя и допълва устава.
 • приема други вътрешни актове, включително Етичен кодекс на сдружението по предложение на управителния съвет /УС/.
 • избира и освобождава председателя и членовете на УС.
 • взема решения за откриване и закриване на клонове.
 • взема решение за участие в други организации.
 • взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.
 • приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.
 • приема бюджета на сдружението.
 • взема решения относно необходимостта от имуществени вноски.
 • приема отчета за дейността на УС.
 • отменя решение на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.