Полезни връзки

ИАЛ е регулаторната агенция на Република България в сферата на фармацията. На интернет страницата на Агенцията можете да намерите информация относно регулацията на клиничните изпитания и локално регистрираните в Република България лекарствени продукти за употреба при хора.

Министерство на здравеопазването е основен орган на изпълнителната власт в Република България в сферата на здравеопазването. На интернет страницата на Министерството можете да намерите информация за структурата, услугите за граждани и юридически лица, основните законодателни актове в областта на здравеопазването, вкл. такива в процес на обществено обсъждане. Етичната комисия за клинични изпитвания е структура към Министъра на здравеопазването. Повече информация за дейността ѝ можете да намерите в секцията за услуги за фармацевтични фирми.

Европейската агенция по лекарствата е основната регулаторна агенция в Европейския съюз (ЕС). На интернет страницата на Агенцията може да бъде намерена информация за приложимите европейски нормативни актове в областта на здравеопазването, вкл. в областта на клиничните изпитвания, както и допълнителна информация за очакванията на ЕМА за провеждането им. Там има и регистър на централно регистрираните лекарствени продукти за употреба при хора в държавите-членки на ЕС(, както и регистър на одобрените на територията на ЕС клинични изпитвания).

Европейският регистър на клиничните изпитвания дава достъп на до информация за интервенционални клинични изпитвания на лекарствени продукти разрешени за провеждане в държавите членки на Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Регистърът също така дава възможност да се търси информация за клинични изпитвания провеждани извън Европейския съюз, ако те са част от педиатричен изследователски план.Информацията, която се съдържа в Европейския регистър на клиничните изпитвания, се извлича от Европейската база данни за клинични изпитвания (EudraCT). Тя се предоставя от спонсора на клиничното изпитване и е част от заявлението, което се подава до националните регулаторни органи на страните членки на ЕС за разрешение за провеждане на клиничното изпитване. Информацията от спонсора се въвежда в EudraCT от националните регулаторни органи.

Институтът за клинични разработки е организация, която предоставя обучение с високо качество в областта на клиничните изпитвания, както и възможности за създаване на контакти между хората, занимаващи се с клинични изпитвания.

АЛИ има за цел да опосредства създаването на нови политики в областта на здравеопазването, които да подобряват здравето на хората, чрез организиране на форуми за споделяне и обсъждане на информация в областта на здравеопазването, насочени обучения, създаване на връзки между хора и организации, които споделят ценностите ѝ.

Trancelerate е неправителствена организация, чиято цел е сътрудничество между занимаващите се с изследване и разработки в областта на лекарствените продукти, за постигане на ефикасен и ефективен процес на създаване на нови лекарствени продукти. На тяхната интернет странциа можете да намерите повече информация за предлаганите от тях решения, както и за регистрираните, взаимно признаващи се обучения по Добра клинична практика.

Агенцията за контрол на храните и лекарствата (на английски: Food and Drug Administration или съкратено FDA) е федерална агенция към Министерството на здравеопазването и социалната политика на САЩ Занимава се с контрола на качеството на хранителните продукти, лекарствените препарати, козметичните средства, тютюневите изделия и някои други категории стоки, а също така осъществява контрол върху спазването на законите и стандартите в тази област. FDA отговаря за опазване здравето на населението чрез регулиране и надзор в областта на безопасността на хранителните продукти, тютюневите изделия, хранителните добавки, лекарствата (както изписваните по рецепта, така и свободно продаваните), ваксините, медицинската апаратура и ветеринарните препарати.

ClinicalTrials.gov е регистър в САЩ с база данни за частно и публично финансирани клинични изпитвания, провеждани по целия свят.