Управителен съвет

Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.
Управителният съвет се състои от три до седем лица - членове на сдружението – председател, заместник-председател и членове. Членовете на Управителния съвет /УС/ се избират за срок от 3 години. Едно лице не може да бъде избирано за член на УС за повече от два последователни мандата. Председателят на сдружението е по право член и председател на Управителния съвет.

Правомощията на Управителния съвет са да:

 • Представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
 • Осигурява изпълнението на решенията, взети от Общото събрание.
 • Разпорежда се с имуществото на сдружението, като съблюдава изискванията, залегнали в устава.
 • Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на сдружението.
 • Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.
 • Определя, организира и носи отговорност за извършването на дейността на сдружението.
 • Определя адреса на сдружението.
 • Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава, не спадат в правата на друг орган.
 • Изпълнява предвидените му задълженията, съгласно устава на сдружението.

От 21 юни 2019г. след проведени избори за членове и председател на УС по време на Общото събрание на сдружението, УС на БАКП е в състав:
Председател на УС на БАКП
е д-р Борислав Борисов, Синексус България

Заместник-председател на УС на БАКП е д-р Деница Дешева, ПиПиДи България

Членове:

 1. д-р Спаска Парушева, АстраЗенека България
 2. Теодор Тотев
 3. д-р Ралица Янкова, Айкювия България
 4. Йоана Орманова, Новартис България
 5. Анна Благоева, Кованс България

Мандатът на текущия Управителен съвет продължава до 21 юни 2022 г.

доц. д-р Борислав Борисов доц. д-р Борислав Борисов председател на УС
д-р Деница Дешева д-р Деница Дешева зам.-председател на УС
Теодор Тотев Теодор Тотев секретар на УС
д-р Спаска Парушева д-р Спаска Парушева член на УС
д-р Ралица Янкова д-р Ралица Янкова член на УС
Йоана Орманова Йоана Орманова член на УС
Анна Благоева Анна Благоева член на УС
Катя Муканова Катя Муканова технически секретар на БАКП