Работни групи

Статут на работните групи:

 • помощни органи на Управителния съвет на Асоциацията.

Цел на работните групи:

 • По-ефективна и детайлизирана дейност на Асоциацията в областите, които са техен предмет.
 • Съдействие за изпълнението на задачите, поставени в годишния план за работа.
 • Набелязване на нови приоритети в съответната дейност.

Функции на работните групи:

 • Приемат програма за дейността на работната група за периода от една година в съответствие с плана на БАКП за съответната година.
 • Правят предложение за актуализиране и при необходимост за промяна на плана за годината на Асоциацията.
 • Правят предложение за дейността на Асоциацията в съответната област за следващата година.
 • Изготвят анализ на дейността в съответната област всяка година.
 • Събират база данни от показатели и статистически данни на експертно равнище в съответната област.
 • Разработват приоритети за дейността на Асоциацията в областта, която е техен предмет.

Настоящи работни групи:

 • Регулаторна група - regulatory_group@bacr-bg.com;
 • Група за обучения - trainings@bacr-bg.com;
 • Вътрешноорганизационна група;