За БАКП

Българска асоциация по клинични проучвания e доброволна и независима, неправителствена организация, основана в края на 2003 година в град София. Тя е локална асоциация, обединяваща и представляваща интересите на фармацевтичните и договорните изследователски организации (ДИО) в България, както и на всички професионалисти, заети в сферата на клиничните проучвания в нашата страна - професионалисти от регулаторните и академичните среди, специалисти, заети в сферата на здравеопазването, изследователи, юристи, журналисти и др. Българска асоциация по клинични проучвания полага усилия, за да може да гарантира:

  • Висок стандарт при провеждане на клиничните проучвания и спазване изискванията на българските, европейските и международните норми.
  • Право на професионалистите да участват в създаването на регулаторни документи, съобразени с международните изисквания и практиката.
  • възможността на българските пациенти да се лекуват с достъпни, качествени и безопасни лекарства.

Членството в Българска асоциация по клинични проучвания е доброволно. Редовен член на асоциацията може да бъдат както местни, така и чуждестранни лица както и юридически лица, работещи в областта на клиничните проучвания. В асоциацията членуват физически и юридически лица. За заслуги в областта на клиничните проучвания, на български или чуждестранни граждани, може да бъде присвоено званието “почетен член”. Утвърждаването на почетни членове се извършва от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. Почетните членове се освобождават от членски внос и нямат правата на редовните членове. Те не могат да бъдат избирани в ръководните или контролни органи на сдружението.