Политика за отказ от договор

на сдружение „Българска асоциация по клинични проучвания“ с БУЛСТАТ: 131154353 („БАКП“)


I.    УСЛУГИ


1.    (1) С оглед финансирането на основната си дейност, БАКП може да предоставя следните услуги („Услуги“):
1.    онлайн обучение през сайта на БАКП с издаване на сертификат след успешно положен изпит;
2.    публикуване на обява за работа в сайта на БАКП;
3.    публикуване на платена публикация;
4.    предоставяне на спонсорски рекламен пакет за предстоящо събитие;
5.    участие в присъствено обучение или семинар на БАКП, с регистрация през сайта на БАКП;
6.    други услуги.

(2) БАКП може да реши негови членове да ползват определени Услуги с отстъпка или безплатно.

(3) Получените средства от предоставянето на Услугите се използват постигането  на определените в Устава на БАКП („Устава“) цели, включително за покриване на текущите разходи на БАКП, свързани с основната му дейност.


II.    НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР СПРЯМО ЧЛЕНСТВЕНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ


2.    (1) Съобразно чл. 21, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 10, т. 1 от Устава всеки член на БАКП има задължение да заплаща членския внос в размера и сроковете, определени в Устава.  Новите членове плащат пълен размер членски внос за годината на приемането, независимо от датата на приемането им – чл. 27, ал. 2 от Устава.

(2) Правото на отказ от договор по чл. 50 от Закона за защита на потребителите не се прилага спрямо възникналото членствено правоотношение с БАКП. При прекратяване на членството в БАКП, внесеният членски внос не се връща на лицето, прекратило членството си – чл. 27, ал. 3 от Устава.

3.    В членственото му правотоотношение с БАКП физическото лице-член няма качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите. Подаването на заявка за членство, разглеждането, одобряването или отхвърлянето на заявката, както и самото членство в БАКП не представляват „Услуга“ по смисъла на чл. 1 от настоящата Политика, нито „услуга на електронното общество“ по смисъла на Закона за електронната търговия. Разглеждането на заявката на членство и членственото правоотношение в БАКП не представляват „доставка на услуга“ по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност.


III.    ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА БАКП


4.    Лице, което не е член на БАКП  („Външен потребител“), може да си направи свободен профил, за да ползва услугите, които БАКП предоставя през сайта си на Външните потребители. БАКП решава, за кои Услуги Външният потребител не е нужно да си създава свободен профил.


IV.    ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА


5.    Член на БАКП или Външен потребител, който във връзка с ползване на Услуга влиза в правоотношение с БАКП, по което има качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите („Потребител“) има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора, като отправи  писмено изявление до БАКП чрез единния формуляр за отказ посочен в Приложение №1 към настоящата секция. Информацията за упражняване на правото на отказ е посочена в Приложение № 2 .

6.    Правото на отказ по чл. 5 не се прилага, когато договорът за услуга е бил изпълнен от БАКП и Потребителят е получил по необратим начин ползите от заявената услуга, включително, но не само, когато:
- е бил издаден онлайн сертификат на Потребителя за успешно преминато обучение;
- е бил връчен хартиен сертификат на Потребителя за успешно преминато обучение;
- Потребителят е присъствал на проведения семинар;
- Потребителят е присъствал на проведеното присъствено обучение; или
- обявата или платената публикация на Потребителя вече е била публикувана.

7.    Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, БАКП възстановява всички суми, получени от Потребителя, заедно с направените разходи за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. БАКП възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

8.    Приложения:
-    Приложение №1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
-    Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)  

До сдружение “БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ” с адрес: гр. София, бул. Васил Левски 63, тел. +359 897 97 19 55, имейл: bacr@bacr-bg.com

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за предоставяне на следната услуга: _____________________________________________

- Поръчана на: _________________________ г.

- Име на потребителя/ите _________________________________________________

- Адрес на потребителя/ите ________________________________________________

- Подпис на потребителя/ите ______________________
                                              (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)


- Дата: ______________г.
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора


Стандартни указания за отказ:
1.    Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
2.    Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
3.    Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която е сключен договорът.
4.    За да упражните правото си на отказ, трябва да уведомите сдружение “БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ, с адрес: гр. София, бул. Васил Левски 63, тел. +359 897 97 19 55 за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено до нас по пощата).
5.    Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ, като ни изпратите съобщение на нашия имейл:  bacr@bacr-bg.com . Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

6.    За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

7.    Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка, ако има такива (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
Ако сте поискали предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.
БАКП има право да откаже възстановяване на плащанията, ако по необратим начин сте се възползвали от заявената услуга – например: бил Ви е издаден сертификат за успешно преминато обучение, присъствали сте на проведения семинар или присъствено обучение, Вашата обява или платена публикация вече е била публикувана.