Становище на БАКП за допустимостта на мониторинговите визити в контекста на т. 9 от Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми членове на БАКП,  Уважаеми колеги, Във връзка с т. 9 от Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването,[...]