Общо събрание БАКП 2020

Уважаеми членове на БАКП,

Управителният съвет на Сдружение Българска асоциация по клинични проучвания (БАКП), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква онлайн Общо събрание на сдружението на 2.10.2020 г. в 13:00 ч. при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БАКП за 2019- 2020

2. Финансов отчет на БАКП за 2019

3. Приемане на бюджета на БАКП за 2020-2021 г.

4. Планиране на дейността на БАКП за 2020-2021 г.

6. Разни.
Поканват се всички членове на сдружението, да вземат участие в събранието. Регистрацията ще започне от 12:40 ч. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден в 14:00 ч., независимо от броя на присъстващите членове, на същото място и при същия дневен ред. Линк към платформата чрез която ще се проведе Общото събрание, ще бъде изпратен допълнително.

С уважение

Екипът на БАКП!